Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ (đơn vị: đ)

# Dịch vụ Thành viên Cộng tác viên Đại lý Mua ngay
Buff Facebook
1 Hack like bài viết Server 172: 18 đ
Server 531: 18 đ
Server 590: 20 đ
Server 179: 30 đ
Server 147: 50 đ
Server 148: 80 đ
Server 473: 35 đ
Server 395: 60 đ
Server 172: 18 đ
Server 531: 16 đ
Server 590: 20 đ
Server 179: 28 đ
Server 147: 45 đ
Server 148: 75 đ
Server 473: 32 đ
Server 395: 55 đ
Server 172: 18 đ
Server 531: 15 đ
Server 590: 20 đ
Server 179: 25 đ
Server 147: 40 đ
Server 148: 70 đ
Server 473: 30 đ
Server 395: 50 đ
2 Hack sub/follow Server 173: 65 đ
Server 175: 150 đ
Server 126: 60 đ
Server 173: 62 đ
Server 175: 145 đ
Server 126: 55 đ
Server 173: 60 đ
Server 175: 137.5 đ
Server 126: 55 đ
3 Hack like/follow page Server 176: 90 đ
Server 177: 65 đ
Server 176: 88 đ
Server 177: 62 đ
Server 176: 85 đ
Server 177: 60 đ
4 Hack comment Server 171: 500 đ
Server 258: 1500 đ
Server 171: 480 đ
Server 258: 1300 đ
Server 171: 450 đ
Server 258: 1200 đ
5 Hack like comment Server 55: 100 đ
Server 56: 200 đ
Server 55: 90 đ
Server 56: 180 đ
Server 55: 80 đ
Server 56: 160 đ
6 Hack share bài viết Server 245: 500 đ
Server 246: 1500 đ
Server 52: 1500 đ
Server 50: 50 đ
Server 609: 100 đ
Server 245: 450 đ
Server 246: 1450 đ
Server 52: 1300 đ
Server 50: 45 đ
Server 609: 95 đ
Server 245: 400 đ
Server 246: 1400 đ
Server 52: 1200 đ
Server 50: 40 đ
Server 609: 90 đ
7 Hack share group Server 577: 1600 đ Server 577: 1500 đ Server 577: 1400 đ
8 Hack share livestream Server 575: 1000 đ
Server 576: 1600 đ
Server 575: 950 đ
Server 576: 1500 đ
Server 575: 900 đ
Server 576: 1400 đ
9 Đánh giá fanpage Server 511: 5000 đ
Server 512: 1500 đ
Server 513: 600 đ
Server 511: 4800 đ
Server 512: 1400 đ
Server 513: 550 đ
Server 511: 4500 đ
Server 512: 1300 đ
Server 513: 500 đ
10 Hack mắt livestream Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 4 đ
Server 38: 3 đ
Server 371: 6 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 4 đ
Server 38: 3 đ
Server 371: 6 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 5 đ
Server 310: 4 đ
Server 309: 3 đ
Server 38: 2 đ
Server 371: 5 đ
Server 372: 4 đ
Server 373: 3 đ
Server 374: 2 đ
11 Hack member group Server 190: 45 đ
Server 186: 80 đ
Server 190: 42 đ
Server 186: 75 đ
Server 190: 40 đ
Server 186: 70 đ
12 Hack view video Server 594: 30 đ
Server 579: 50 đ
Server 580: 35 đ
Server 378: 20 đ
Server 377: 15 đ
Server 594: 28 đ
Server 579: 48 đ
Server 580: 32 đ
Server 378: 18 đ
Server 377: 14 đ
Server 594: 25 đ
Server 579: 45 đ
Server 580: 30 đ
Server 378: 16 đ
Server 377: 12 đ
13 Hack view story Server 608: 100 đ
Server 589: 90 đ
Server 49: 30 đ
Server 608: 95 đ
Server 589: 85 đ
Server 49: 28 đ
Server 608: 90 đ
Server 589: 80 đ
Server 49: 25 đ
14 Vip like bài viết Server 613: 100 đ
Server 194: 80 đ
Server 195: 70 đ
Server 152: 90 đ
Server 613: 95 đ
Server 194: 78 đ
Server 195: 68 đ
Server 152: 85 đ
Server 613: 90 đ
Server 194: 75 đ
Server 195: 65 đ
Server 152: 80 đ
15 Vip cảm xúc bài viết
16 Vip comment bài viết Server 606: 550 đ
Server 607: 600 đ
Server 606: 540 đ
Server 607: 590 đ
Server 606: 530 đ
Server 607: 580 đ
17 Vip mắt livestream Server 315: 8 đ
Server 39: 5 đ
Server 315: 8 đ
Server 39: 5 đ
Server 315: 8 đ
Server 39: 5 đ
18 Hack like reels Server 286: 30 đ
Server 276: 40 đ
Server 286: 28 đ
Server 276: 38 đ
Server 286: 26 đ
Server 276: 35 đ
19 Hack view reels Server 581: 50 đ
Server 582: 35 đ
Server 476: 20 đ
Server 477: 15 đ
Server 581: 48 đ
Server 582: 32 đ
Server 476: 18 đ
Server 477: 14 đ
Server 581: 45 đ
Server 582: 30 đ
Server 476: 16 đ
Server 477: 12 đ
20 Hack comment reels Server 277: 1000 đ
Server 610: 1200 đ
Server 277: 900 đ
Server 610: 1100 đ
Server 277: 800 đ
Server 610: 1000 đ
21 Hack share reels Server 292: 500 đ
Server 278: 1200 đ
Server 292: 450 đ
Server 278: 1100 đ
Server 292: 400 đ
Server 278: 1000 đ
Buff Instagram
1 Hack like instagram Server 611: 3 đ
Server 612: 6 đ
Server 81: 10 đ
Server 230: 15 đ
Server 231: 30 đ
Server 82: 35 đ
Server 141: 50 đ
Server 142: 100 đ
Server 611: 3 đ
Server 612: 6 đ
Server 81: 10 đ
Server 230: 12 đ
Server 231: 28 đ
Server 82: 32 đ
Server 141: 45 đ
Server 142: 95 đ
Server 611: 3 đ
Server 612: 6 đ
Server 81: 10 đ
Server 230: 10 đ
Server 231: 25 đ
Server 82: 30 đ
Server 141: 40 đ
Server 142: 90 đ
2 Hack follow instagram Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 40 đ
Server 88: 50 đ
Server 143: 60 đ
Server 144: 120 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 35 đ
Server 88: 45 đ
Server 143: 55 đ
Server 144: 115 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 30 đ
Server 88: 40 đ
Server 143: 50 đ
Server 144: 110 đ
3 Hack comment instagram Server 537: 1000 đ
Server 168: 600 đ
Server 561: 2500 đ
Server 238: 500 đ
Server 537: 950 đ
Server 168: 550 đ
Server 561: 2400 đ
Server 238: 450 đ
Server 537: 900 đ
Server 168: 500 đ
Server 561: 2300 đ
Server 238: 400 đ
4 Hack view instagram Server 614: 50 đ
Server 600: 1 đ
Server 554: 1 đ
Server 471: 2 đ
Server 472: 2 đ
Server 390: 7 đ
Server 433: 10 đ
Server 569: 1 đ
Server 241: 6 đ
Server 469: 7 đ
Server 391: 8 đ
Server 614: 48 đ
Server 600: 1 đ
Server 554: 1 đ
Server 471: 2 đ
Server 472: 2 đ
Server 390: 7 đ
Server 433: 10 đ
Server 569: 1 đ
Server 241: 6 đ
Server 469: 7 đ
Server 391: 8 đ
Server 614: 45 đ
Server 600: 1 đ
Server 554: 1 đ
Server 471: 2 đ
Server 472: 2 đ
Server 390: 7 đ
Server 433: 10 đ
Server 569: 1 đ
Server 241: 6 đ
Server 469: 7 đ
Server 391: 8 đ
5 Vip like instagram Server 216: 60 đ
Server 215: 20 đ
Server 216: 55 đ
Server 215: 17 đ
Server 216: 50 đ
Server 215: 15 đ
6 Auto view instagram Server 557: 3 đ
Server 558: 10 đ
Server 557: 3 đ
Server 558: 9 đ
Server 557: 3 đ
Server 558: 8 đ
Buff Tiktok
1 Hack tim Tiktok Server 342: 20 đ
Server 578: 25 đ
Server 339: 25 đ
Server 538: 35 đ
Server 341: 40 đ
Server 450: 65 đ
Server 110: 65 đ
Server 343: 100 đ
Server 522: 110 đ
Server 338: 120 đ
Server 138: 50 đ
Server 392: 70 đ
Server 595: 100 đ
Server 342: 20 đ
Server 578: 22 đ
Server 339: 22 đ
Server 538: 32 đ
Server 341: 38 đ
Server 450: 62 đ
Server 110: 62 đ
Server 343: 95 đ
Server 522: 100 đ
Server 338: 110 đ
Server 138: 48 đ
Server 392: 65 đ
Server 595: 95 đ
Server 342: 18 đ
Server 578: 20 đ
Server 339: 20 đ
Server 538: 30 đ
Server 341: 35 đ
Server 450: 60 đ
Server 110: 60 đ
Server 343: 90 đ
Server 522: 95 đ
Server 338: 100 đ
Server 138: 45 đ
Server 392: 62 đ
Server 595: 90 đ
2 Hack follow tiktok Server 139: 70 đ
Server 553: 95 đ
Server 615: 300 đ
Server 474: 120 đ
Server 532: 120 đ
Server 574: 100 đ
Server 381: 110 đ
Server 567: 80 đ
Server 475: 75 đ
Server 183: 90 đ
Server 587: 110 đ
Server 133: 150 đ
Server 139: 70 đ
Server 553: 92 đ
Server 615: 290 đ
Server 474: 115 đ
Server 532: 115 đ
Server 574: 95 đ
Server 381: 110 đ
Server 567: 76 đ
Server 475: 70 đ
Server 183: 88 đ
Server 587: 110 đ
Server 133: 150 đ
Server 139: 65 đ
Server 553: 90 đ
Server 615: 280 đ
Server 474: 110 đ
Server 532: 110 đ
Server 574: 90 đ
Server 381: 110 đ
Server 567: 72 đ
Server 475: 65 đ
Server 183: 85 đ
Server 587: 110 đ
Server 133: 150 đ
3 Hack view tiktok Server 550: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 457: 1 đ
Server 583: 1 đ
Server 355: 1 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 237: 7 đ
Server 380: 2.5 đ
Server 550: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 457: 1 đ
Server 583: 1 đ
Server 355: 1 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 237: 7 đ
Server 380: 2.5 đ
Server 550: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 457: 1 đ
Server 583: 1 đ
Server 355: 1 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 237: 7 đ
Server 380: 2.5 đ
4 Hack comment tiktok Server 140: 1000 đ
Server 555: 1500 đ
Server 572: 500 đ
Server 140: 950 đ
Server 555: 1400 đ
Server 572: 490 đ
Server 140: 900 đ
Server 555: 1300 đ
Server 572: 480 đ
5 Hack share tiktok Server 568: 30 đ
Server 376: 50 đ
Server 564: 150 đ
Server 565: 200 đ
Server 568: 28 đ
Server 376: 45 đ
Server 564: 140 đ
Server 565: 190 đ
Server 568: 25 đ
Server 376: 40 đ
Server 564: 130 đ
Server 565: 180 đ
6 Thêm vào yêu thích Server 393: 100 đ
Server 394: 50 đ
Server 393: 95 đ
Server 394: 45 đ
Server 393: 90 đ
Server 394: 40 đ
7 Hack mắt livestream Server 410: 70 đ
Server 456: 80 đ
Server 361: 80 đ
Server 410: 65 đ
Server 456: 78 đ
Server 361: 78 đ
Server 410: 65 đ
Server 456: 75 đ
Server 361: 75 đ
8 Auto view tiktok Server 570: 2.5 đ Server 570: 2.5 đ Server 570: 2.5 đ
9 Auto tim tiktok Server 347: 50 đ
Server 571: 80 đ
Server 347: 48 đ
Server 571: 78 đ
Server 347: 45 đ
Server 571: 75 đ
Buff Youtube
1 Hack view youtube Server 588: 55 đ
Server 551: 60 đ
Server 552: 75 đ
Server 352: 50 đ
Server 443: 40 đ
Server 416: 40 đ
Server 470: 70 đ
Server 556: 100 đ
Server 588: 52 đ
Server 551: 58 đ
Server 552: 70 đ
Server 352: 45 đ
Server 443: 38 đ
Server 416: 38 đ
Server 470: 65 đ
Server 556: 95 đ
Server 588: 50 đ
Server 551: 55 đ
Server 552: 65 đ
Server 352: 40 đ
Server 443: 35 đ
Server 416: 35 đ
Server 470: 60 đ
Server 556: 90 đ
2 Hack like youtube Server 466: 65 đ
Server 248: 90 đ
Server 249: 90 đ
Server 250: 90 đ
Server 573: 90 đ
Server 465: 90 đ
Server 77: 90 đ
Server 137: 90 đ
Server 466: 60 đ
Server 248: 85 đ
Server 249: 85 đ
Server 250: 85 đ
Server 573: 85 đ
Server 465: 85 đ
Server 77: 85 đ
Server 137: 85 đ
Server 466: 55 đ
Server 248: 80 đ
Server 249: 80 đ
Server 250: 80 đ
Server 573: 80 đ
Server 465: 80 đ
Server 77: 80 đ
Server 137: 80 đ
3 Hack sub youtube Server 591: 450 đ
Server 592: 650 đ
Server 593: 850 đ
Server 591: 430 đ
Server 592: 630 đ
Server 593: 830 đ
Server 591: 420 đ
Server 592: 620 đ
Server 593: 820 đ
4 Hack comment Server 166: 800 đ
Server 357: 1200 đ
Server 287: 500 đ
Server 288: 600 đ
Server 289: 700 đ
Server 166: 750 đ
Server 357: 1100 đ
Server 287: 450 đ
Server 288: 550 đ
Server 289: 650 đ
Server 166: 700 đ
Server 357: 1000 đ
Server 287: 400 đ
Server 288: 500 đ
Server 289: 600 đ
5 Hack 4000 view Server 601: 800 đ
Server 585: 250 đ
Server 586: 230 đ
Server 601: 790 đ
Server 585: 240 đ
Server 586: 220 đ
Server 601: 780 đ
Server 585: 230 đ
Server 586: 210 đ
6 Hack like comment Server 89: 100 đ
Server 90: 200 đ
Server 89: 90 đ
Server 90: 190 đ
Server 89: 85 đ
Server 90: 195 đ
7 Hack mắt livestream Server 415: 35 đ
Server 413: 30 đ
Server 414: 20 đ
Server 415: 32 đ
Server 413: 28 đ
Server 414: 18 đ
Server 415: 30 đ
Server 413: 25 đ
Server 414: 16 đ
8 Tích nghệ sĩ youtube
Buff Shopee
1 Hack like shopee Server 27: 75 đ Server 27: 72 đ Server 27: 70 đ
2 Hack follow shopee Server 28: 150 đ Server 28: 145 đ Server 28: 140 đ
Buff Twitter
1 Hack like twitter Server 367: 100 đ
Server 435: 120 đ
Server 366: 130 đ
Server 131: 140 đ
Server 260: 150 đ
Server 368: 200 đ
Server 67: 200 đ
Server 539: 300 đ
Server 617: 200 đ
Server 367: 95 đ
Server 435: 110 đ
Server 366: 125 đ
Server 131: 130 đ
Server 260: 140 đ
Server 368: 195 đ
Server 67: 180 đ
Server 539: 290 đ
Server 617: 180 đ
Server 367: 90 đ
Server 435: 100 đ
Server 366: 120 đ
Server 131: 120 đ
Server 260: 130 đ
Server 368: 190 đ
Server 67: 160 đ
Server 539: 280 đ
Server 617: 160 đ
2 Hack folllow Twitter Server 603: 50 đ
Server 461: 80 đ
Server 546: 90 đ
Server 602: 100 đ
Server 460: 100 đ
Server 463: 120 đ
Server 547: 200 đ
Server 548: 250 đ
Server 545: 1000 đ
Server 616: 450 đ
Server 603: 48 đ
Server 461: 78 đ
Server 546: 88 đ
Server 602: 95 đ
Server 460: 95 đ
Server 463: 110 đ
Server 547: 190 đ
Server 548: 240 đ
Server 545: 950 đ
Server 616: 420 đ
Server 603: 45 đ
Server 461: 75 đ
Server 546: 85 đ
Server 602: 90 đ
Server 460: 90 đ
Server 463: 100 đ
Server 547: 180 đ
Server 548: 230 đ
Server 545: 900 đ
Server 616: 400 đ
3 Hack view twitter Server 455: 0.8 đ
Server 454: 0.9 đ
Server 71: 2 đ
Server 480: 25 đ
Server 455: 0.8 đ
Server 454: 0.9 đ
Server 71: 2 đ
Server 480: 20 đ
Server 455: 0.8 đ
Server 454: 0.9 đ
Server 71: 2 đ
Server 480: 18 đ
4 Hack retweet twitter Server 327: 200 đ
Server 449: 250 đ
Server 540: 90 đ
Server 327: 190 đ
Server 449: 240 đ
Server 540: 85 đ
Server 327: 180 đ
Server 449: 230 đ
Server 540: 80 đ
5 Hack vote pool Server 549: 300 đ
Server 346: 100 đ
Server 549: 290 đ
Server 346: 95 đ
Server 549: 280 đ
Server 346: 90 đ
Buff Telegram
1 Hack sub telegram Server 604: 30 đ
Server 493: 30 đ
Server 502: 35 đ
Server 324: 65 đ
Server 505: 90 đ
Server 507: 85 đ
Server 509: 105 đ
Server 423: 45 đ
Server 527: 65 đ
Server 542: 70 đ
Server 329: 110 đ
Server 621: 100 đ
Server 604: 28 đ
Server 493: 28 đ
Server 502: 32 đ
Server 324: 60 đ
Server 505: 88 đ
Server 507: 82 đ
Server 509: 102 đ
Server 423: 42 đ
Server 527: 62 đ
Server 542: 68 đ
Server 329: 105 đ
Server 621: 95 đ
Server 604: 26 đ
Server 493: 26 đ
Server 502: 30 đ
Server 324: 55 đ
Server 505: 85 đ
Server 507: 80 đ
Server 509: 100 đ
Server 423: 40 đ
Server 527: 60 đ
Server 542: 65 đ
Server 329: 100 đ
Server 621: 90 đ
2 Hack member group Server 605: 30 đ
Server 494: 30 đ
Server 501: 35 đ
Server 323: 65 đ
Server 506: 90 đ
Server 508: 85 đ
Server 510: 105 đ
Server 422: 45 đ
Server 526: 65 đ
Server 541: 70 đ
Server 330: 110 đ
Server 622: 100 đ
Server 605: 28 đ
Server 494: 28 đ
Server 501: 32 đ
Server 323: 60 đ
Server 506: 88 đ
Server 508: 82 đ
Server 510: 102 đ
Server 422: 42 đ
Server 526: 62 đ
Server 541: 68 đ
Server 330: 105 đ
Server 622: 95 đ
Server 605: 26 đ
Server 494: 26 đ
Server 501: 30 đ
Server 323: 55 đ
Server 506: 85 đ
Server 508: 80 đ
Server 510: 100 đ
Server 422: 30 đ
Server 526: 60 đ
Server 541: 65 đ
Server 330: 100 đ
Server 622: 90 đ
3 Hack view telegram Server 354: 0.6 đ
Server 458: 0.8 đ
Server 208: 1.5 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
Server 354: 0.6 đ
Server 458: 0.8 đ
Server 208: 1.5 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
Server 354: 0.6 đ
Server 458: 0.8 đ
Server 208: 1.5 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
4 Hack reaction telegram Server 412: 60 đ
Server 499: 50 đ
Server 500: 50 đ
Server 412: 55 đ
Server 499: 45 đ
Server 500: 45 đ
Server 412: 50 đ
Server 499: 40 đ
Server 500: 40 đ
5 Auto view telegram Server 495: 1 đ
Server 496: 1 đ
Server 495: 1 đ
Server 496: 1 đ
Server 495: 1 đ
Server 496: 1 đ
6 Auto reaction telegram Server 497: 50 đ
Server 498: 50 đ
Server 599: 70 đ
Server 497: 50 đ
Server 498: 50 đ
Server 599: 65 đ
Server 497: 50 đ
Server 498: 50 đ
Server 599: 60 đ
7 Hack vote pool Server 446: 35 đ
Server 447: 40 đ
Server 446: 32 đ
Server 447: 35 đ
Server 446: 30 đ
Server 447: 30 đ
Buff Discord
1 Hack member discord Server 482: 600 đ
Server 481: 500 đ
Server 483: 3000 đ
Server 482: 560 đ
Server 481: 460 đ
Server 483: 2900 đ
Server 482: 550 đ
Server 481: 440 đ
Server 483: 2700 đ
Buff Google
1 Hack Đánh Giá Google Maps Server 620: 20000 đ Server 620: 18000 đ Server 620: 16000 đ
Cấp bậc tài khoản
  • 1.
    Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
  • 2.
    Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
  • 3.
    Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Hỗ trợ
Chat Messenger